Με τυπική απόδοση ένταξης 12.000 ευρώ αντί για 14.000 ευρώ, όπως προέβλεπε η προδημοσίευση της πρόσκλησης, θα μπορούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών.

Παράλληλα, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαχειριστικές αρχές αποφάσισαν η μοριοδότηση να διαμορφωθεί χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση µε την περασµένη πρόσκληση, παρά µε µικροτροποποιήσεις σε κριτήρια όπως η Τυπική Απόδοση ένταξης και στους κλάδους προτεραιότητας. Η βάση αναμένεται να διαμορφωθεί στα 45 µόρια εκτός απροόπτου. Ο πίνακας µοριοδότησης λειτουργεί πρώτον ως φίλτρο ένταξης (αν κάποιος δεν ξεπερνά τα 45 µόρια δεν εντάσσεται στο Μέτρο) και δεύτερον ως φίλτρο προτεραιότητας. ∆ηλαδή, αν τα χρήματα δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις αιτήσεις, τότε εντάσσονται όσοι εξασφαλίζουν τα περισσότερα µόρια. Η  Agrenda παρουσιάζει τον πίνακα μοριοδότησης όπως διαμορφώνεται µε τα μέχρι σήμερα δεδομένα:

Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτους της τάξης µαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή ΙΕΚ µετά από πιστοποίηση: 10 µόρια.

Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών) Συµµετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών: 2 µόρια.

Ετήσιο εισόδημα: Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή):  6 µόρια.

Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης: 6 µόρια.

Μόνιμη κατοικία: Νησιά µε πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε µη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα ή συνδυασμός αυτών: 7 µόρια.

Μόνιμη κατοικία (πληθυσμός): Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους 5 µόρια, ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες µε πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους 2,5 µόρια.

Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 3 έως 12 µόρια ανάλογα το ποσοστό.

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση µε 12.000 ευρώ έως και 16.000 ευρώ: 5 µόρια.

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση µε 16.001 ευρώ έως και 25.000 ευρώ: 10 µόρια

Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτηρίων: αιγοπροβατοτροφία έως 8 µόρια, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή (π.χ. ελαιώνες) έως 6,4 µόρια.

Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει περιφερειακών κριτηρίων (βλ. σελ.17): έως 8 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει κάθε Περιφέρεια.

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης: 6 µόρια.

Μελλοντικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτηρίων  αιγοπροβατοτροφία έως 10 µόρια, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή (π.χ. ελαιώνες) έως 8 µόρια.

Μελλοντικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει περιφερειακών κριτηρίων (βλέπε σελ. 17): έως 10 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει κάθε Περιφέρεια.